Upplägg och innehåll

Skärgårdskaptensutbildningen är ett program som är sammansatt av Marina Läroverket och YH-skärgårdskaptens ledningsgrupp. Tanken är att skapa förutsättningar för en utbildning som svarar mot det rekryteringsbehov avseende kunskap och kompetens som finns i skärgårdstrafiken. Programmet innehåller därför en mängd olika kurser som har för avsikt att göra avgångseleverna attraktiva på arbetsmarknaden.

Programmet bygger på tre övergripande block där Fartygsbefäl klass VII utgör en del, breddning och påbyggnad utgör en del och lärande i arbete (LIA) utgör en del. Se kursplan.

En stor del av utbildningen kretsar kring den examen som kallas Fartygsbefäl klass VII (FB VII). Den ger vi i samarbete med Sjöfartshögskolan i Kalmar. FBVII innehåller en mängd kurser, bland annat navigation, sjövägsregler, radar, sambandstjänst, fartygsmaskineri (MB VIII), miljö och säkerhet m m. FB VII ingår alltså som en del i skärgårdskaptensutbildningen och under studieår två befinner sigvåra elever i Kalmar under tio veckor.


LIA är kort och gott arbetsplatsförlagd praktik och varje elev skall befinna sig i LIA under 135 dagar fördelat på två år. LIA skall göras på fartyg som är över 70 brutto och drygt halva tiden skall göras på fartyg som går i så kallad inre fart.

Utbildningen bygger som tidigare sagts på att vi kombinerar teori och praktik. Skolan förfogar över flera för ändamålet lämpliga fartyg som vi använder i utbildningen. I vår flotta finns bland annat segelfartyg, en- och tvåpropellerfartyg samt fartyg utrustade med vattenjet. Under den isfria delen av läsåret nyttjar vi dessa så mycket som möjligt.


Tillbaka till "Om utbildningen"

Pris
Villkor