Behörighetsinformation

Vi får ofta frågor kring behörigheter för olika typer av befattningar och tänkte här försöka sammanfatta begreppen.

För att få vara befälhavare på ett yrkesfartyg måste du uppfylla vissa krav. Kraven beror på hur stort fartyget är och i vilka områden det används.

Dräktighet
I alla sammanhang när det gäller behörigheter är det fartygets bruttodräktighet som är avgörande. Dräktigheten framgår av fartygets mätbrev och är ett enhetslöst volymsmått. Ett fartyg på 20 brutto är ungefär 15 meter långt. Ett fartyg på 70 brutto brukar vara 25-30 meter långt.

Alla fartyg större än 12x4 meter skall ha ett mätbrev, för mindre fartyg kan du i allmänhet utgå ifrån att dräktigheten är under 20 brutto.

Behörighet och examen
Med en examen menas att man med godkänt resutlat genomgått en utbildning som till exempel Fartygsbefäl klass VIII. Utbildningsbeviset utfärdas av utbildningsanordnaren och gäller livet ut. För fartyg under 20 räcker det med examen för att vara behörig som befälhavare.

En behörighet däremot söks hos Transportstyrelsen och kräver i allmänhet att man dels har en examen samt att man har en viss mängd praktik (sjötid).

För behörighet klass VIII gäller att praktiken skall vara gjord på fartyg om minst 20 och i de flesta andra fall på fartyg om minst 70.

Läs mer om praktikkrav>>

Skärgården (Inre fart)
Trafik i våra skärgårdar brukar kallas för "inre fart". Här kan man säga att det gäller all trafik som sker inomskärs och utomskärs, dock inte längre från en skyddad plats än 1 sjömil. Kort och gott är det frågan om trafik i skärgården.

Vår utbildning "YH Skärgårdskapten" ger behörigheten Klass VII Inre fart efter examen.

I inre fart gäller följande gränser:

BRUTTOBEFÄLSKLASSEXAMEN/
BEHÖRIGHET
TJÄNSTGÖRINGSRÄTT/
BEGRÄNSNING
<20FB VIIIExamen
Befälhavare
20–70FB VIIIBehörighetBefälhavare
20–150FB VII / FB VII IFBehörighetBefälhavare
20–800FB VII / FB VII IFBehörighetÖverstyrman
151–800FB VI / FB VI IFBehörighetBefälhavare

Behörigheterna FB VII och FB VI finns med begränsning för "inre fart" och benämns då FB VII IF och har samma giltighet som den ordinarie behörigheten men bara i inre fart.


Närfart
Med närfart menas trafik i Östersjön, Skagerack och Kattegatt.

Här gäller följande gränser:

BRUTTOBEFÄLSKLASSEXAMEN/
BEHÖRIGHET
TJÄNSTGÖRINGSRÄTT/
BEGRÄNSNING
<20FB VIIExamen

Befälhavare

20–500FB VIIBehörighet

Överstyrman

20–500FB VIBehörighetBefälhavare


Mer vidsträckt fart
För trafik utanför dessa gränser gäller att du måste ha en högre behörighet som bygger på sjökaptensutbildningen.


Tillbaka till "Om utbildningen"

Pris
Villkor